Individuální dramaterapie

● Individuální setkání trvá 50 minut.
● Vstupu do terapeutického procesu předchází osobní rozhovor,
kde představíme, jak pracujeme, a dohodneme se na
podmínkách spolupráce.
● Obvykle se domlouváme na 10 setkání.
● Cena za setkání 800 Kč.

 

Pomocí hry, příběhu nebo opakovaným vstupem do fiktivní (zástupné) role rozšiřujeme náhled na vlastní situaci, hledáme nové způsoby řešení obtížné životní situace, konfliktu, zpracováváme negativní emoce či traumatické zážitky, posilujeme také integritu osobnosti skrze pozitivní a korektivní zážitek ze hry.

 

 

Pro Koho

Skupiny jsou určené pro děti a dospívající, kteří se potřebují zorientovat ve svém životě, lépe prozkoumat sami sebe, porozumět svým emocím,
hledají řešení k cyklícím se nefunkčním stereotypům v chování, potřebuji získat sebedůvěru či hledají úlevu od tíhy, která se na ně valí.

Skupina nabízí především rozvoj sociálních dovedností, sebeprosazení ve skupině, rozvoj tolerance k jinakosti, trénování vytváření a udržení mezilidských vztahů a zkušenost s přijetím ve vrstevnické skupině. V dramaterapii zažíváme, že lze v životě hrát i jiné role. Můžeme jednat jinak, než tomu bylo doposud. Tvůrčí techniky a umělecké prostředky nám pomáhají neverbální cestou snadněji ventilovat a vyjádřit to, co uvnitř sebe prožíváme. Nemusíme ovšem mluvit, a přesto to lze vyjádřit.

Skupinová dramaterapie

  • Skupinová setkání trvají 90 minut.
  • Vstupu do terapeutického procesu předchází osobní rozhovor, kde představíme, jak pracujeme, a dohodneme se na podmínkách spolupráce.
  • Realizujeme úvodní a závěrečné setkání s dítětem i rodičem.
  • Skupina trvá 10 setkání.
  • Pracujeme v malé skupině (6-10 osob). Skupiny jsou určené pro děti a mladistvé ve věku 8-18 let.

Nabízíme 4 typy skupin:

  • smíšená mladší skupina (8-12 let)
  • smíšená starší skupina (12-18 let)
  • dívčí skupina (13/14-18 let)
  • chlapecká skupina (9-13 a 13-17 let)

Cena za 1 setkání 500 Kč

 

 

Jak pracujeme

Pracujeme dramaterapeutickým přístupem Developmental Transformations, jehož autorem je americký dramaterapeut David R. Johnson.
Hlavní metodou, kterou je dramaterapeutický proces veden je volná improvizovaná hra (aktivní tvorba) založena na metafoře, fantazii, projekci,
repetici a variaci, práci s tělem či výtvarným médiem, přítomném okamžiku „teď a tady“, intimním kontaktu a skupinové dynamice.
Skupinové setkání trvá 90 minut a skládá se z úvodního společného sdílení mezi klienty, otevření hracího prostoru, přípravy na hru,
otevřené (improvizované) hry, uzavírání hry a výstupního rituálu ze hry.

Aktuálně

Aktuálně nabízíme pouze individuální konzultace

Skupinová práce je plánovaná od září 2023 a to na adrese

Prostor Rybalka, Rybalkova 383/55, Praha 10-Vršovice

V případě zájmu nás kontaktujte.

Mgr. Lenka Veitová, Ph.D.

Ve své terapeutické praxi vycházím z metody Developmental Transformations (Vývojové proměny). V této metodě mám výcvik garantovaný Asociací dramaterapeutů ČR a Institute for DvT (New Haven USA). Vystudovala jsem speciální pedagogiku na UP v Olomouci. Absolvovala jsem Kreativní pedagogiku na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Jako dramaterapeut jsem několik let pracovala individuálně i skupinově v programech určených primárně pro děti z ústavních zařízení a OSPOD a s klienty s drogovou závislostí. Věnovala jsem se primární a selektivní prevenci v třídních kolektivech, respitní péči pro děti z pěstounských rodin a dramatické výchově na ZUŠ. Působím jako externí pedagog na UP v Olomouci a věnuji se vědecko-publikační činnosti. V současné době také nabízím individuální dramaterapii v Lysé nad Labem.

Mgr. Darina Deáková

Vystudovala jsem speciální pedagogiku na UP v Olomouci a také
Kreativní pedagogiku na Katedře autorské tvorby a pedagogiky
DAMU. Dlouhodobě působím v sociálních službách pro lidi se
závažným duševním onemocněním. Od roku 2015 pracuji ve Fokusu
Praha, jsem vedoucí Centra duševního zdraví Podskalí.
Terapeutickou zkušenost mám z vedení podpůrných skupin pro
dospívající dívky. Jsem frekventantkou dlouhodobého
dramaterapeutického výcviku Developmental Tranformations
(Vývojové proměny) garantovaného Asociací dramaterapeutů ČR a
Institute for DvT (New Haven, USA). Dále se odborně věnuji
metodám Cesta hrdiny a Otevřený dialog.

Bc. Jan Bárta

Věnuji se vlastní autorské a interpretační tvorbě zahrnující produkci,
herectví, tanec a režii. Mimo svou uměleckou činnost pracuji jako
dramaterapeut se zaměřením na metodu Developmental
Transformations (Vývojové proměny) garantovaného Asociací
dramaterapeutů ČR a Institute for DvT (New Haven, USA). Jsem
členem Asociace dramaterapeutů ČR. Mám mnohaletou zkušenost s
dětmi a mladistvými z prostředí ústavní péče, náhradní rodinné péče
a SPOD, s vedením skupin i individuální terapií. Jako externí
pedagog se věnuji pohybové a dramatické výchově na Katedře
autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Dlouhodobě spolupracuji s
organizacemi Tanec Praha a SE.S.TA. Ve SponteUm poskytuji
individuální dramaterapii i dospělým.

Poslání

Aktivně přispíváme k odtabuizování tématu péče o lidskou duši a poskytujeme včasné terapeutické intervence.
Nabízíme dostupnou odbornou psychosociální pomoc, primárně dětem a adolescentům.

Péče o duševní zdraví je normální. Aktivně přispíváme k odtabuizování tématu péče o lidskou duši a poskytujeme včasné terapeutické intervence.

Dostupnost terapie. Nabízíme dostupnou odbornou psychosociální pomoc, primárně dětem a adolescentům.

Občas slova nestačí, proto k bezpečnému a svobodnému vyjádření využíváme umělecké prostředky. Dramaterapie umožňuje sdílet nejen slovem, ale skrze tělo a pohyb, metaforu a hru. Pracujeme formou dramaterapeutické metody Developmental Transformations (Vývojové proměny) Davida R. Johnsona.

Základem společné práce je vztah. Vzájemnost mezi terapeutem a klientem vzniká ve společné improvizované hře. Jsou si aktivními, rovnými partnery. Příběh se neodvypráví, ale ožívá.

Hrát si umí každý. Hře se nemusíme učit, jen se jí otevřít, vyvolává v nás spontánní radost a aktivuje nás. K „hraní si“ není potřeba hereckých či divadelních dovedností, do hry stačí pouze vstoupit.

Každý jsme jedinečný. Naše životní příběhy a osudy jsou zcela jedinečné. Umíme se individuálně přizpůsobit, improvizovat a vžít do klientova příběhu.

 

 

   posílení vnitřních zdrojů / rozvoj silných stránek / vnitřní integrita / vědomí sebe
sebevědomí / sebeúcta / sebevyjádření /sebeprosazení / odvaha ke změně / zkoušení / zkušenost / prožitek
zodpovědnost za své chování a emoce / formulování svých postojů a názorů / projevení emocí skrze tělo / trénink sociálních dovedností
fungování ve vztazích / řešení konfliktů a krizových situací / boření/ nefunkčních stereotypů / sebepoznání / tvořivost / fantazie
všímavost / koncentrace / autenticita / svobodný a spontánní projev/ bytí v přítomném okamžiku / vědomí vlastního těla /
trpělivost / přijetí/sdílení / spolupráce

Co nás spojuje

Máme stejný dramaterapeutický výcvik. Pracujeme společně pod supervizí.
Nahlížíme podobně na svět, potažmo na naši práci.
Život je a bude nepředvídatelný a plný neopakovatelných okamžiků. Chceme snižovat frustraci z nestability lidského bytí.
Učíme (se) plavat na rozbouřeném moři.
Riskujeme, improvizujeme.
Změna je vždy možná.
Bereme život hravěji, nestydíme se, když je trapnost ve vzduchu.